• HOME
 •  › 
 • Blog
 •  › 
 • Trønderne skal inspirere en hel region til å leve med lavt fotavtrykk og høy livskvalitet
Ducky

Trønderne skal inspirere en hel region til å leve med lavt fotavtrykk og høy livskvalitet

Trondheim kommune og Sparebank 1 SMN tar solide grep for at en hel region som skal bidra til solide klimakutt og nødvendig grønn omstilling.


Slik håper de ikke bare å endre vaner, men også inspirere resten av landet.

Kommunen og banken samarbeider tett med Ducky, og ambisjonene kommer til å gi store klimagevinster, mener Ducky med-gründer Mads Simonsen Thuv.

«I et lavutslippsamfunn kan vi leve med et lavt fotavtrykk og høy livskvalitet. Så enkelt bør egentlig bærekraft kommuniseres, mener han og gir kommunen skryt: Det er fantastisk inspirerende at Trondheim har satt i gang med ny samfunnsplan, de er langt på vei allerede», sier Simonsen Thuv.


«Bærekraft skal gjennomsyre alt i kommunen»

Trondheim kommune har gjort det tydelig at bærekraft må gjennomsyre alt vi gjør og inviterer alle samfunnsaktører og innbyggere med på en dugnad for å redusere utslipp og samtidig øke medborgerskap, kunnskap og livskvalitet.

Les mer om Trondheim kommunes bærekraftsarbeid her.

«Mange byer som skal bli klimanøytrale setter søkelys på egen energiomstilling og eget direkte utslipp. Trondheim har laget en plan hvor de gjør det klart at alle skal leve innenfor planetens tålegrense og gjør det tydelig at vi ikke kan ignorere forbruket vårt- som faktisk er elefanten i rommet», sier han.

Under kommunens ledersamling tidligere i høst lanserte Trondheim ny
samfunnsplan. Den legger opp til at man ikke kan vente på temaplaner, men må handle nå.

«Dette er et initiativ som kan føre til storstilt innovasjon og omstilling som kan inspirere verden, og vi er fantastisk imponerte over det Trondheim har gjort allerede. Vi heier på dem fremover», sier Simonsen Thuv.

Trondheim kommune tar sjumilssteg i klimarapportering. I løpet av to uker i
september sparte kommunalt ansatte i Trondheim 148 tonn CO2-ekvivalenter, gjennom deltakelse i Duckys klimakonkurranse.

Men Trondheim kommunes bærekraftsarbeid og samarbeid med Ducky går langt utover denne enkeltaktiviteten.

«Vi forsøker å jobbe for at bærekraft er grunnleggende for alt vi gjør. Ny
samfunnsplan blir etter planen vedtatt i høst, og skal gi føringer som setter klima og miljø på dagsorden for alvor», sier smartbysjef Øyvind Tanum.

IMG_2116

Deltagelse i klimakonkurransen var viktig for kommunen for å inspirere, bli bevisste og vise at små bidrag fra dag og dag teller.

I kommunen, som har omlag 15000 ansatte deltok omlag 3300 ansatte – 267000 aktiviteter ble loggført, og 48 tonn CO2-ekvivalenter ble spart som en konsekvens av deltakelse i konkurransen.

«For oss handler deltakelse i konkurransen om å inspirere og bevisstgjøre
hverandre», sier smartbysjef Øyvind Tanum.

Han forteller at klimakonkurransen er et utgangspunkt for handling, og fører til at mange flere snakker om klima.

«Klimakonkurransen bidrar dessuten til å gjøre samfunnsplanen vår mer relevant! På et overordnet nivå handler dette også om å koble det kommunale plan- og styringssystemet til konkrete handlinger», sier Tanum.

Konkurransen ble lansert på ledersamling for Trondheim kommune i september. Det var tiden og veien, men med Ducky på scenen der Mads Simonsen Thuv fikk forklart og inspirert ledere i hele kjeden til å bidra, ble tonen satt.

Klimakonkurranse var en måte for trønderne å iverksette samfunnsplanen sin.

«En kommune gjør mye, men klarer ikke alltid å komme ned på individnivå.
Det hjelper klimakonkurransen oss å gjøre», sier Tanum.

Trondheim kommune har samarbeidet med Ducky over tid, og begynte å jobbe med muligheten for å skape en digital tvilling av innbyggerne sine, for på den måten å få oversikt på et systemnivå.

«Dette var forløperen til Folkets Fotavtrykk», forteller Tanum.

Han forteller om viktig samarbeid med både Ducky og SMN, som er kommunens bank.

«For oss er det avgjørende at vår bank er en gjensidig partner på bærekraft. Det er SMN», sier han.

Det er uttalt at Trondheim skal være en inspirator, men også at bærekraftsarbeidet vårt skal være til inspirasjon for andre mindre kommuner, på den måten håper Trondheim og Tanum å inspirere utover kommunegrensa; å bli en kraft i Midt-Norge.

Samarbeid er avgjørende forteller Tanum.

«Du får gjort veldig lite alene. Samarbeid er nøkkel til suksess», mener han.

Han håper at samarbeidet kan inspirere til samfunnsendring. Det handler om å vise gode, inspirerende historier som bidrar til endring. Det handler ikke om å grønnvaske, men å vise at for oss er bærekraftsarbeid helt sentralt i alt vi gjør, sier Tanum om samarbeidet med Ducky.

Han er opptatt av skalerbare «pakker» på bærekraftsarbeid.

«Å se muligheter som kan fungere i det små, men som også kan skaleres slik at flere kan bruke det og lykkes med grønnere atferd som gir varig endring over tid.»

Rask omstilling

Både offentlig og privat sektor er viktig i arbeidet med å nå klimamålene vi har satt oss i Paris-avtalen. Bærekraft må gjøres så enkelt at alle kan forstå det og vi må alle bidra i omstillingen om dette skal bli mulig. Under COVID fikk næringslivet merke at de raskt måtte omstilles etter føringer fra det offentlige. Da fikk vi til rask omstilling mot samme mål.

«Nå vil både det offentlige og innbyggere kreve bærekraftige varer og tjenester. Næringslivet som greier å levere et bærekraftig alternativ og samtidig greier å kvantifisere den effekten vil nok gjøre det svært godt i morgendagens marked», sier Simonsen Thuv.

Næringslivet vil da også bidra til at det blir enkelt for enkeltpersoner å leve mer miljøvennlig og vil dermed bidra til at det offentlige kan dokumentere fremgang mot vårt viktigste samfunnsmål.

Både Trondheim kommune og Sparebank 1 SMN tar solide grep for å bidra til klimakutt:

«Som en pioneer har SMN løftet blikkene fra eget fotavtrykk til å se muligheter til å øke håndavtrykket. Dette gir flere muligheter til å skape positive klimapåvirkninger ved å påvirke kundemassen enn å kun redusere egne utslipp. Dette skaper engasjement internt og fører til innovasjon i verdensklasse jeg er sikker på vil øke kundemasse og verditilbud til både privat og bedriftsmarkedet fremover. I samarbeid med Ducky har de også lansert en beta versjon av mitt klimaspor i digitalbanken og når denne videreutvikles fremover vil den garantert bidra til at svært mange enkeltpersoner vil få god hjelp og motivasjon til å mer bærekraftig», sier Simonsen Thuv.

Det blir svært spennende å se hvordan Trondheim og SMN kan samarbeide fremover og støtte kommunen i omstillingen gjennom kunnskapsløft og klimanudging av innbyggere og næringsliv.

Hva tenker du om at Trondheim kommune og SMN er med i Klimakonkurransen?

«Det er kjempegøy. Begge aktører vil garantert få mange nye
bærekraftsambassadører som vil ha gode ideer til hvordan både Trondheim og SMN kan jobbe mer effektivt med bærekraft fremover.»

På hvilken måte kan Trondheim kommune og SMN sitt arbeid med bærekraft og reduksjon av klimutslipp få ringvirkninger utover kommunen og regionen?

«Vi har nylig deltatt på mange smartbykonferanser og ser at alle sliter med
mobilisering av befolkningen og næringsliv. De neste månedene kan Trondheim og SMN vise at endring er mulig og gi enorm inspirasjon til andre nabolag, kommuner, bedrifter og land», sier Simonsen Thuv.

Hvordan håper Ducky å bidra til et mer klimanøytralt samfunn?

«Vi kan dokumentere endringen og gjøre aktører i stand til å handle i dag. Vi ønsker også å dele suksesshistorier på tvers av nabolag, kommuner, land og etter hvert verdensdeler.»

Og hvordan håper dere verktøyene deres bidrar til dette?

«Gjennom synliggjøring av mobiliseringseffekten i befolkningen som vil øke
etterspørselen etter bærekraftige varer, tjenester og politikk. Alle løsningene som skal til må skapes av innbyggere, politikkere og næringsliv, men vi kan bidra til et samarbeide mot et felles mål og dokumentere fremgangen.»

Tips til en liten kommune, som tenker: «Nå burde jeg gjøre noe på bærekraft. Hva i all verden skal det være?»

«Bli partner i Ducky footprints og forankre i ledelsen at det viktigste er å bidra til å redusere gjennomsnittlig fotavtrykk per innbygger og samtidig øke livskvaliteten til innbyggere. Alle enheter i kommunen må samarbeide mot omstillingen. Sørg for å dele erfaringer med andre enheter og kommuner, slik at vi sammen kan skape og dele løsningene som funker.»

Bærekraft som selvfølgelig prioritering

Bærekraft er en strategisk prioritering i SpareBank 1 SMNs konsernstrategi. Konsernets samfunnsrolle er å stimulere til bærekraftig utvikling av Midt-Norge gjennom å være en pådriver for grønn omstilling, en partner for
inkluderende samfunnsutvikling og en veiviser for ansvarlig forretningskultur. Disse ambisjonene gjelder for daglig drift i finanshuset, vårt kundetilbud og måten vi investerer samfunnsutbyttet.

Hvordan jobber dere med dette og hvorfor er det viktig for dere?

«Bærekraft er viktig for oss av flere grunner, og handler om både risiko og nye
forretningsmuligheter. Samtidig føler vi et ansvar for å hjelpe kundene våre å lykkes.»

Les mer om dette på Sparebank 1 SMN: Bærekraft

«Vi har mye til felles med kommunens mål og ambisjoner, og vi samarbeider og utfordrer hverandre på veien til et mer klimanøytralt samfunn».
Jan-Eilert Nilsen, Bærekraftssjef SMN

Trondheim kommune deltar som en av 112 byer i et EU-samarbeid om å bli klimanøytrale. Hva tenker dere i SMN om det? Hvordan håper dere som en stor aktør å være med å bidra til et mer klimanøytralt samfunn?

«Vi kjenner deres ambisjoner godt, og ser at andre kommuner lar seg inspirere. Vi samarbeider og utfordrer hverandre på veien til et mer klimanøytralt samfunn, og SpareBank 1 SMN vil videreutvikle produkt- og tjenestetilbudet for å bidra aktivt til en ordnet overgang til nullutslippssamfunnet. I tillegg gir vår eiermodell en unik mulighet til å støtte og forsterke omstillingsprosjekter som bidrar til å redusere regionens klimafotavtrykk.»

Hvordan arbeider dere for at egne ansatte, og kunder for øvrig skal bli engasjert i klimakutt?

«God rådgivning er vårt hovedprodukt, og for å få tillit og troverdighet fokuserer vi på interne tiltak. Vi tilbyr E-læring og spillbasert oppløring av alle ansatte, har en egen internkommunikasjonskanal på Yammer, og publiserer dokumenter og rapport i bærekraftsbibliotek på nettsiden vår. For å få erfaring og innsikt i klimasvarte vaner deltok vi på Duckys Klimakonkurranse. SpareBank 1 har også utviklet en applikasjon hvor kunder kan se personlig klimaavtrykk. Den er tilgjengelig i nett- og mobilbank som «Mitt klimaspor».

Hvordan bruker dere Duckys verktøy og hvorfor?

Vi har samarbeidet med Ducky i flere år. Ducky har kompetanse som vi ikke har, og vi bruker verktøyene deres Klimakonkurransen, Mitt klimaspor og Folkets Fotavtrykk.

Hva tenker dere om Duckys tilnærming til forbruksbaserte klimakutt som en avgjørende del av veien mot et mer bærekraftig samfunn?

«Vi har lært mye om forbruksbaserte klimakutt gjennom samarbeidet med Ducky. Klimasmarte vaner er overskriften i klimakonkurransen. Som finanshus er vi opptatt av klimasmarte vaner som kan bidra positivt, både til kundens privatøkonomi og til klimasaken. Vår rådgivning kan bidra til fokus på adferdsøkonomi på veien til et mer bærekraftig samfunn.»

Dere har nettopp gjennomført Klimakonkurransen, hvordan bruker dere denne for å motivere og engasjere egne ansatte?

«Vi har gjort gode forberedelser til klimakonkurransen, og har mobilisert mer enn 1.200 ansatte til å delta. Tidlig i konkurransen sparte vi nærmere 62 tonn gjennom 112.000 registrerte aktiviteter i konsernet. Det har vært inspirerende å høre hvordan klima har blitt et tema i kantiner og møterom, å se bevis på nye vaner i sosiale medier. Jeg vil rose mine kolleger som har gjort en flott innsats i konkurransen, og håper at mange av tiltakene fortsetter som del av nye, mer klimasmarte vaner.»

Faktaboks Ducky

Ducky har tre verktøy som kan bidra til å akselerere klimakutt i Norge.

Ducky footprints - gjør fotavtrykk tilgjengelig og forståelig for hele befolkningen. Det gir også kommuneplanleggere mulighet til å utforske endring som trengs. Litt som tilgjengelige smittetallet for Covid så synliggjør vi nå gjennomsnittlig fotavtrykk per innbygger. Dersom vi reduserer dette i tråd med målene i Parisavtalen så når vi klimamålene. Dette burde derfor være det eneste klimamålet vi kommuniserer til innbyggere for å unngå at klima blir for komplisert.

Ducky insights - deler alt vi sitter på av klimadata og innsikt som kan bidra til at næringslivsaktører kan bli pionerer og effektivt mobilisere sine kunder.
Næringsaktører kan også gjøre data tilgjengelig slik Footprints oppdateres og
demonstrere endringen vi skaper sammen.

Ducky Challenge - Gjør det mulig å starte bærekraftsarbeidet i dag. Fjerne barrierer og vise at endring er mulig og enkelt.

Faktaboks: Sparebank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har konsernfelles prosesser og agenda for bærekraft. Bærekraft skal integreres i alle deler av konsernet gjennom:

 • Innovasjon – Vi inviterer og engasjerer oss i samarbeid med forskningsmiljøer,
  klynger og kunder i alle fasene av en bedrifts livsløp. Vårt mål er å bidra til
  næringsutvikling og arbeidsplasser i vår region
 • Kundetilbud – Vi tilbyr grønne produkter og tjenester for å hjelpe kundene våre
  å lykkes med den grønne omstillingen
 • Klimapåvirkning – Vi fører konsernfelles energi- og klimaregnskap, og er første
  innskyter i SINTEFs klimafond som forsker på klimapositive tiltak
  (karbonfjerning)
 • Kompetanse – Vi har utviklet kompetanseprogram for egne ansatte og
  bedrifter i regionen, og måler årlig bærekraften i næringsliv og offentlig sektor i
  Bærekraftsbarometeret for Trøndelag og Møre
 • Mangfold – Vi har et eget forum for mangfold, inkludering og likebehandling
  som skal bidra til at SpareBank 1 SMN er en inkluderende arbeidsplass med
  like muligheter for alle.

Dette er Duckys kongstanke:

«Vi er alle enkeltpersoner og vi vil gjerne bidra både hjemme og på jobb. Vi må derfor synliggjøre at våre handlinger betyr mye og gjøre aktører i stand til å
handle.»

 

Blog Banner Klimakonkurransen NO

 

About Sofie Bjørkøy

Sustainability advisor.